Regresná hypnoterapia


Regresná hypnoterapia predstavuje terapeutický nástroj, pomocou ktorého môžeme poznať príčiny
našich zdravotných a psychických problémov, získať hlbšie pochopenie našich podvedomých reakcií
a vzorov správania, ktoré ovplyvňujú náš vzťah k sebe i k ostatným ľuďom, ku svetu a k životu.
V širšom zmysle slova predstavuje návrat do akejkoľvek minulosti, blízkej či vzdialenej.

Počas terapie je klient uvedený do hlbšej mozgovej hladiny vnímania. Je však stále pri vedomí a komunikujem s ním.

Zmysel návratu do spomienky spočíva v dvoch úrovniach:

Uvoľnenie a spracovanie potlačených emócií

Naša osobnosť sa vytvára v priebehu mnohých životných situácií, v ktorých zažívame najrôznejšie
emócie. Je to prirodzený proces učenia sa a formovania. K poruchám vo vývoji osobnosti dochádza
vtedy, keď zažívame silné negatívne emócie, ktoré sú príliš silné pre náš nervový systém – ide
o traumatické situácie, presahujúce našu schopnosť sa s nimi vysporiadať. Naše podvedomie v danej
chvíli nemá žiadne nástroje resp. programy, ktoré by nám v tej chvíli pomohli silné emócie spracovať.

Na úrovni podvedomia v takýchto situáciách dochádza k oddeleniu istej časti našej energie a k jej
zablokovaniu, oddeleniu alebo prekrytiu. Symbolicky môžeme povedať, že časť, ktorú pracovne
nazývame naše mladšie Ja (resp. v prípade regresu – naše minulé Ja) zostáva uviaznutá v spomienke,
v situácii a emóciách s ňou spojenými. Vo chvíľach, keď nám niečo v našom súčasnom živote
pripomenie túto spomienku, dochádza k dočasnému napojeniu na túto časť a k vyplavovaniu emócií,
ktoré zostali potlačené alebo nespracované.

Od hĺbky potlačenia a charakteru potlačených emócií, ako aj od osobnosti klienta závisí, na koľko si
dokáže tieto reakcie uvedomovať a kontrolovať a či sa odohrávajú na úrovni emócií, alebo vo fyzickom
tele.

Tak sa potlačený strach môže prejaviť pri stretnutiach s niekým, kto nám pripomenie človeka, ktorý
nám v minulosti ublížil, alebo ak je spomienka hlboko potlačená, môže sa prejavovať napríklad
syndrómom dráždivého čreva. Pri vyplavovaných emóciách ich ľudia zažívajú, ako veľmi intenzívne a je
takmer nemožné ich vedome ovládať. Človek má často pocit, akoby to v tej chvíli nebol on. Je to preto,
lebo v tej chvíli koná práve z miesta zraneného a oddeleného mladšieho Ja.
K potláčaniu emócií dochádza aj vtedy, keď opakovane zažívame situácie, v ktorých zlyhávame, alebo
sme ponižovaní či zraňovaní. V situáciách, v ktorých zlyhávame, alebo máme pocit zlyhania, ktorý
nemusí byť vždy objektívny, sa dostávame do konfliktu sami so sebou. Jedna naša časť nás akoby zrádza
a my sa od nej postupne oddeľujeme stále viac – hneváme sa na ňu, alebo sa za ňu hanbíme a vnútorný
konflikt sa prehlbuje. K hlbokému vnútornému konfliktu dochádza aj v prípade závislostí, ktorým
podliehame.

Zmyslom regresu je najprv uvoľniť potlačené emócie, čo sa deje buď napojením sa na mladšie Ja, alebo
znovuprežitím bolestivej spomienky. Okrem emócií je potrebné zmeniť aj programy a presvedčenia,
ktoré si naše mladšie Ja vytvorilo ako reakciu na to, čo prežilo alebo opakovane prežívalo.
Ak sme boli ako deti ponižovaní, alebo prehliadaní a na základe toho sme si o sebe vytvorili
presvedčenie, že sme neviditeľní, alebo si nezaslúžime lásku, samotný regres nestačí. Pre hlbšiu
vnútorné zmenu je potrebná ďalšia terapeutická práca a vytvorenie nového programu, ktorý by
postupne nahradil ten starý a nefunkčný.

Získanie poznania

Poznanie, ktoré môžeme získať regresom, nám pomáha odhaliť nevedomé zdroje našich podvedomých
i nevedomých programov i hlbších presvedčení. Okrem toho nám poskytuje priestor, v ktorom si
môžeme uvedomiť naše skutočné emócie a vnútorné prežívanie. Podvedomie má svoju vlastnú „logiku“ a svoje vlastné tempo, ktorým je schopné spracovávať to, čo zažívame v našich životoch.
Kedže nie sme vedení k tomu, ako pracovať so svojim vlastnými emóciami a ako sa postarať o svoje
vnútorné zranenia, regresná hypnoterapia nám poskytuje liečivý priestor a jej hlavným zámerom je
hlbšie spojenie so svojou podstatou a pripojenie našich oddelených častí a ich liečenie a transformácia.
Aby sme sa mohli stať vedomejšími a celistvejšími.
Pri návrate do minulých životov a sprituálnom regrese máme navyše možnosť prežívať poznanie našej
nesmrteľnej podstaty. Získavame hlbší pohľad na zmysel nášho súčasného života a pochopenie vzťahov
a dôležitých udalostí. Prijať a pochopiť fakt, že každé stretnutie a každá dôležitá udalosť v našom živote
má hlbší zmysel pre našu dušu, nám pomáha prechádzať aj bolestivými skúsenosťami a zraňujúcimi
vzťahmi ľahšie a vedomejšie.

Ľudia prichádzajú na regresnú hypnoterapiu z rôznych dôvodov:

 1. Veľmi často sú to zdravotné problémy, ktoré majú psychosomatickú podstatu – ako alergie,
  exémy, syndróm dráždivého čreva, problémy s počatím, fyziologicky nezdôvodniteľné bolesti
  rôznych častí tela, onkologické ochorenia.
 2. Ďalšia oblasť problémov, ktoré privádzajú ľudí na regresnú hypnoterapiu, sú vzťahy – ťažké
  prežívanie rozchodu alebo rozvodu, opakované nefunkčné vzťahy, vzťah s manipulátorom,
  spoluzávislosť.
 3. Emócie a sebadeštrukčné alebo nefunkčné programy – nepochopiteľné strachy, úzkosti, fóbie,
  depresie, pocit, že boli na svet poslaní proti svojej vôli, neschopnosť komunikovať, alebo
  povedať nie, pogramy sebatrestania, obsedantné myšlienky spojené so samovraždou, alebo
  možnosťou ohroziť druhých ľudí, závislosti.
 4. Zvedavosť – pri vstupnom rozhovore, pri klientoch ktorí uvádzajú, že prichádzajú zo zvedavosti,
  je dôležité preskúmať ich súčasnú životnú situáciu a pomôcť im nájsť možné otázky, resp.
  oblasti, na ktoré nasmerovať hypnoterapeutické sedenie. Veľakrát je zvedavosť len zásterka,
  pod ktorou ukrývajú skutočný problém, o ktorom sa hanbia alebo boja hovoriť.

Pozrite tiež:

MÁM ZÁUJEM O REGRESNÚ HYPNOTERAPIU